Pazartesi, Ocak 27, 2020

YÖNETİM KURULU

MEHMET ALİ DİM - GENEL BAŞKAN
OSMAN ALTINIŞIK - GENEL BAŞKAN VEKİLİ
BÜLENT AYDEMİR - GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
VELİ ALTINKAYA - GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
ELSHAD EYVAZOV - GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
KAHRAMAN HALİSÇELİK - GENEL SEKRETER
AYNUR TATTERSALL - GENEL SEKRETER YARDIMCISI
LÜTFÜ KARAKAŞ - MALİ SEKRETER
MEHMET ÇETİNKAYA - MALİ SEKRETER YARDIMCISI
SALİH ZEKİ SARIDANİŞMET - YAYGIN MEDYA MECLİS BAŞKANI
YUSUF ZİYA ÇAKIR - YEREL MEDYA MECLİS BAŞKANI
SEFA KARAHASAN - DIŞ MEDYA MECLİS BAŞKANI
TAYFUN BAYINDIR - YÖNETİM KURULU ÜYESİ
HACI YAKIŞIKLI - YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AMBER TÜRKMEN - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu, 1 (Bir) Genel Başkan, 1 (Bir) Genel Başkan Vekili, 3 (Üç) Genel Başkan Yardımcısı, 1 (Bir) Genel Sekreter, 1 (Bir) Genel Mali Sekreter, 1 (Bir) Genel Sekreter Yardımcısı, 1 (Bir) Genel Mali Sekreter Yardımcısı ve 6 (Altı) üye olmak üzere toplam 15 üyeden oluşur.

Genel Başkan genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip delegeler arasından gazetecilik mesleğinde en az 20 yıl kıdemi bulunanlar arasından, Genel Sekreter ve Genel Mali Sekreter genel kurulu oluşturan delegeler arasından doğrudan seçilir. Yönetim Kurulunun diğer 12 üyesi ise, Yaygın Medya Meclisi’nden 4 (Dört), Yerel Medya Meclisi’nden 4 (Dört) Dış Medya Meclisi’nden 4 (Dört) olmak üzere seçilir. Ayrıca genel kurulda delegeler arasından Yönetim Kurulu için 12 yedek üye seçilir. Yedek üyeler, üç ayrı meclisten dörder kişi olarak belirlenir. Meclislerin Divan Kurulu Üyeleri Konsey yönetim kurulunda görev alamazlar.

Yönetim Kurulu toplantılarını Genel Başkan yönetir. Genel başkanın bulunmaması halinde genel başkan vekili veya genel başkan yardımcılarından en yaşlı olanı yönetim kurulu toplantısına başkanlık eder. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, 12 Yönetim kurulu Üyesi arasından gizli oy ve açık tasnif usulüyle 1 (Bir) Genel Başkan Vekili, her meclisi temsilen 3 (Üç) Genel Başkan Yardımcısı, 1 (Bir) Genel Sekreter Yardımcısı, 1 (Bir) Mali Sekreter Yardımcısı seçer.

Yönetim kurulu, ilk toplantısında olağan toplantıların mevzuata uygun olarak hangi aralıklarla yapılacağını ve görev dağılımı sonrası Genel Başkan Yardımcılarının sorumluluk alanları konusunu karara bağlar. Toplantılar en az 3 ayda bir yapılmak zorundadır. Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin gündem Genel Sekreter tarafından üyelerden gelen önerilerle hazırlanır. Toplantı yer ve saatiyle Konseyde üyelere e posta veya SMS yoluyla bildirilir. Ayrıca tüm üyelerinin haberdar edilmesi şartıyla, gerekli hallerde Genel Başkan tarafından yönetim kurulu toplantıya çağırılabilir. Genel Başkanın çağrısı ile salt çoğunluktan az olmamak kaydı ile yönetim kurulu toplanır.

Yönetim kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak yılda üç defa katılmayanların üyeliği düşer.  Asıl üyelikten istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde; boşalan üyenin temsil ettiği meclis seçiminde aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Genel Başkanlığın herhangi bir sebeple boşalması halinde, Genel Başkan Vekili yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar Genel Başkanlık yetkilerini vekâleten kullanır. Genel Sekreter ve Genel Mali Sekreterliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde de, Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Mali Sekreter Yardımcısı bu görevlere ilk genel kurula kadar vekâlet eder. 

Yaygın Medya Meclisi Divan Kurulu Başkanı, Yerel Medya Meclisi Divan Kurulu Başkanı ve Dış Medya Meclisi Divan Kurulu Başkanı Konsey Yönetim Kurulunun toplantılarına katılır, görüş bildirir, ancak oy kullanamazlar.