Pazartesi, Ocak 27, 2020

GENEL KURUL

Genel Kurul, Konseyin en yetkili karar organı olup, Yaygın Medya Meclisi, Yerel Medya Meclisi ve Dış Medya Meclisi’nin seçilmiş 30’ar üyesinin toplamı olan 90 delegeden ve kurucu üyelerden oluşur.

1- Genel kurul, olağan olarak en geç 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte, Konsey merkezinin olduğu yer veya Konsey Yönetim Kurulunun yurtiçi ve yurtdışında belirleyeceği bir yerde toplanır.

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Konsey delegelerinin beşte birinin yönetim kuruluna yapacağı yazılı talep üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.